Algemene voorwaarden NL

ALGEMENE VOORWAARDEN             (NL)

 

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van De KEYSER CONSULTING BVBA, met maatschappelijke zetel te Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse, BTW BE 0696.870.566.

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

 

Deelname

Deelname aan het loopevenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname

Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname

Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na het evenement.

 

Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen via de voorziene betaalknop.

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Aanpassing of wissel van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse vermeld.

Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse vermeld. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

Gezond sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid.  De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de Organisator.  Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Organisator.  De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan de organisator om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

Voor alle vragen en opmerkingen kan u steeds contact nemen via email info@10kmdumont.be